ANBI

Bij beschikking van 7 april 2008 is stichting Pink Events door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het houden van die status kent een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling.

Op deze pagina publiceren wij deze gegevens:

Het post- en bezoekadres:
Stichting Pink Events
Bogaardenstraat 43
6211 SN  Maastricht
Tel +31 (0)43 321 8337

De stichting:

De stichting Pink Events is opgericht op 7 april 2008 bij notariĆ«le akte verleden door notaris Voncken te Stein. In deze notariĆ«le akte zijn de statuten van de stichting vastgesteld welke sedertdien de stichting regeren. Statuten zijn daarna gewijzigd op 14-10-2017.  De stichting is een duurzame relatie aangegaan met de COC Limburg. De stichting heeft haar zetel in Maastricht.

De vereniging is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 14101322. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / Fiscaal nummer (RSIN) is: 819257746

Structuur:

Het hoogste orgaan binnen stichting Pink Events is het bestuur. De leden van het bestuur komen minimaal een keer per jaar in vergadering bijeen om beleidskaders, huishoudelijk reglement en de begroting vast te stellen. Ook keurt het bestuur de jaarrekening goed en verleent decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

De dagelijkse gang van zaken wordt gevoerd door de werkorganisatie van COC Limburg.

Doelstellingen:

De stichting Pink Events heeft haar doelstellingen als volgt statutair vastgelegd:

  1. Het (laten) organiseren van evenementen op het gebied van en te behoeve van acceptatie en integratie binnen de seksuele diversiteit;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:

Het bestuur is niet bezoldigd en ontvangt geen vergoeding in de zin van vacatiegelden. Sommige vrijwilligers, zijnde niet bestuursleden ontvangen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding.

Het bestuur:

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de vereniging COC Limburg. Deze treed als enig bestuurder en beschikt ook over de ANBI-status. De indeling van het huidige bestuur kan gevonden worden via deze link.

Financieel verslag & Activiteitenverslag:

Het Financieel Jaarverslag van Stichting Pink Events kan gevonden worden in het Financieel Jaarverslag van de vereniging COC Limburg. Deze stukken zijn tezamen goedgekeurd en vastgesteld tijdens de meest recente algemene ledenvergadering. Ook het jaarverslag van COC Limburg welke de activiteiten van Pink Events bevatten wordt tijdens deze ALV van COC Limburg goedgekeurd. De bovengenoemde stukken kunnen gedownload worden via deze link.

Financieringsmodel:

Stichting Pink Events ontvangt projectsubsidies van diverse instanties. Daarnaast haalt zij haar inkomsten uit projecten die zichzelf voor een groot gedeelte door middel van kaartverkoop of andere opbrengsten moeten financieren.

Maastricht, juli 2023

Het Bestuur.